சென்னை, தமிழ்நாட்டின் மிகப் பிரபலமான நகரம்! இது தமிழ்நாட்டின் முதல் நகரமாக அமைந்து வருகிறது. இது தமிழ்நாட்டின் பெரும் மாநகரமாக விளங்குகின்றது. சென்னை தமிழக மற்றும் முழு இந்தியாவிலும் பிரபலமான கடல் மேல் நகரமாக அமைந்து வருகின்றது. இது பல கடல் பகுதிகள், சார்புடைய கடல் கடற்கரைகள், சுற்றுலா மரங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் போன்ற அருமையான இடங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது பல வரலாற்று

- KhaosanRoad.com