Koya Area

The Koya area in Wakayama, Japan, is a mystical and enchanting destination that promises to take your breath away. Nestled in the heart of the Kii Mountains, this area is home to the sacred Mount Koya, which is considered one of the most important spiritual sites in Japan. Visitors can explore the ancient temples and shrines that dot the landscape, including the famous Okunoin cemetery, where over 200,000 tombstones are scattered throughout a serene forest. The area is also known for its delicious vegetarian cuisine, which is prepared by the monks who reside in the temples. The Koyasan Onsen hot springs offer a relaxing respite after a day of exploring, and the surrounding nature provides ample opportunities for hiking and outdoor activities. The Koya area is a must-visit destination for those seeking a spiritual and cultural experience, and its serene beauty will leave a lasting impression on any traveler.

- KhaosanRoad.com