Higashiomi Area

Higashiomi area in Shiga, Japan is a hidden gem waiting to be explored by adventurous travelers. This area is known for its stunning natural beauty, including the crystal-clear waters of Lake Biwa and the lush greenery of the surrounding mountains. Visitors can take a leisurely stroll along the lakefront, go hiking in the nearby hills, or even try their hand at fishing or boating. For history buffs, Higashiomi area is home to several important cultural sites, including the ancient Hikone Castle and the beautiful Enryaku-ji Temple. Foodies will also delight in the local cuisine, which features fresh seafood, locally grown vegetables, and traditional Japanese dishes. One must-try dish is the Omi beef, a premium beef that is known for its tender texture and rich flavor. And for those looking for a unique cultural experience, the area hosts several festivals throughout the year, including the Higashiomi Float Festival and the Hikone Castle Festival. With its breathtaking scenery, rich history, delicious food, and lively festivals, Higashiomi area in Shiga, Japan is a must-visit destination for any traveler looking to experience the best that Japan has to offer.

- KhaosanRoad.com